preview

ULIKE FILOSOFERS SYN PÅ MENNESKET OG KJØNN

Satisfactory Essays
I denne oppgaven skal jeg ta for meg tre filosofer, en fra antikken, en fra nyere tid og en østlig filosof. Disse filosofene er Aristoteles, Simone de Beauvoir og Laozi. Først vil jeg presentere deres filosofi, med hovedvekt på deres syn på kjønn og kjønnsroller. Deretter vil jeg drøfte hva som har påvirket deres syn på temaene. Jeg vil legge mest vekt på filosofene Simone de Beauvoir fordi hun har hatt stor betydning for feministiske tenkning i moderne tid, og Aristoteles fordi hans filosofi har preget europeisk filosofi i nyere tid. Aristoteles levde fra 384 til 322 fvt. og er en kjent skikkelse i gresk filosofi. Han var elev av Platon, som igjen var elev av Sokrates. Aristoteles syn på mennesker og alt levende gikk ut på at deres mål var å virkeliggjøre mulighetene som man innehar og dermed bli en del av den store helheten. For mennesker gjaldt det å utvikle ferdigheter, såkalte dygder, for kunne bli lykkelig. Aristoteles brukte biologiske forskjeller som en begrunnelse for sosiale forskjeller mellom kjønnene. Aristoteles mente at kvinner var svakere enn menn, både psykisk og fysisk. Denne tanken gjenspeiler seg også i hans oppfattelse av kjønnsroller. Han så på kvinnen som underordnet når det gjaldt forplantning ettersom det var mannen som bidro med såkornet. Han påsto at i kjønnscellene til mannen lå det nye individet klart og trengte kun en kvinne for å vokse. Aristoteles syn på kvinner og menn har påvirket senere tider og tanken om at kvinner har en passiv og uselvstendig rolle i både samfunnet og familien har vært sentral helt til våre dager. Simone de Beauvoir levde fra 1908 til 1986 og var en filosof, forfatter og feminist. Hun hadde først og fremst et eksistensialistisk syn på mennesket. Mennesket defineres med... ... middle of paper ... ...tersom frigjøring har vært en viktig side ved flere av filosofenes virksomhet, noe som gjenspeiler seg i Beauvoir sin filosofi og syn på kjønn ved at dersom kvinner frigjøres vil menn også bli frigjort. Laozi brøt med den tradisjonelle tankegangen om at kvinner var mindreverdig mannen i Kina. Han kan ha vært påvirket av Siddharta Gautama og buddhismen som i utgangspunktet mente at alle mennesker var likeverdige uavhengig av kjønn, rase og sosial status. Laozi kan dermed ha blitt påvirket av denne ideen om at menn og kvinner er likeverdige, og knyttet det til begrepet om yin og yang. Ettersom det har eksistert mange ulike tankesystemer i østlig filosofi er det sannsynlig at Laozi har blitt påvirket av blant annet buddhismen og konfutsianismen, samtidig som Laozis taoisme i gjengjeld har påvirket dem. På denne måten kan de ulike filosofiene ha påvirket hverandre.
Get Access