Nieuwe Alcoholwet Essay

2246 Words9 Pages
De nieuwe alcoholwet Hoe pakt dit uit, en wat vinden jongeren? Plaatje Luuk Tummers JS06 2335719 De nieuwe alcoholwet... Hoe pakt dit uit, en wat vinden jongeren? Gegevens Naam :Luuk Tummers Studentnummer: :2335719 Klas: :JS06 Docent: :A.C. Westerbos Vak: :Rapporteren Kader: :Eindrapport rapporteren level 1, Fontys Hogeschool Marketing Management Eindhoven, 27 mei 2014 Copyright ©2012 Eindrapport Rapporteren level 1 Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onderstaande instantie. Voor nadere inlichtingen, informatie en/of verzoeken om exemplaren van dit rapport kunt u zich wenden tot: Luuk Tummers, gevestigd te Echt, Imkerstraat 13, 6101GX, Tel: (06) 20 32 96 38. Alle auteursrechten liggen bij Luuk Tummers te Echt. Voorwoord Dit rapport geeft inzichten over de effecten van de nieuwe alcoholwet. De schrijver van dit rapport studeert aan Fontys Hogescholen te Eindhoven. Hij volgt de opleiding Commerciële Economie. De schrijver wil graag iedereen bedanken die hem geholpen hebben met de ontwikkeling van dit rapport en iedereen die heeft bijgedragen aan de kwaliteit van dit rapport. Zijn dank gaat in het speciaal uit naar zijn docent, Mevrouw Westerbos voor haar deskundig advies Eindhoven, .. Mei 2014 Luuk Tummers Management Summary Aanleiding Hoofd- en deelvragen Werkwijze Samenvating/ conclusies/ aanbevelingen Inhoud H1 Inleiding 6 §1.1 Aanleiding van het rapport: waarom is er voor dit onderwerp gekozen? 6 §1.2 wat is de reactie van de jongeren op de alcoholwet? 6 §1.3 Hoofdvraag 6 §1.5 werkwijze 6 §1.6 Opbouw van het rapport ... ... middle of paper ... ...Breezers-minder-in-trek-likorettes-in-opkomst.dhtml Feiten over alcohol. (z.j.). Opgehaald van Alcoholvrijeomgeving.nl: http://www.stap.nl/omgeving/home/feiten_over_alcohol_en_jongeren.html Jongeren en alcohol . (z.j.). Opgehaald van Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/jongeren-en-alcohol Kleef, L. V., & Lely, N. v. (2006, 11 18). Nederlands Tijdschrift . Opgehaald van NTVG: http://www.ntvg.nl/publicatie/jongeren-met-alcoholintoxicatie-een-groeiend-probleem/volledig verdurmen et al . (2012). www.trimbos.nl/~/media. Opgehaald van Jeugd en riskant gedrag 2011: http://www.trimbos.nl/~/media/nieuws%20en%20persberichten/af1150%20jeugd%20en%20riskant%20gedrag%202011.ashx Wilsterman, M., Dors, N., Sprij , A., & Wit, J. (2006). Kliniek en beleid bij jongeren met alcoholintoxicatie op de afdelingen voor spoedeisende hulp . Ned Tijdschr Geneeskd.

    More about Nieuwe Alcoholwet Essay

      Open Document