Indholdsfortegneln: An Analysis Of Blod By Rudolf Broby Johansen

1644 Words7 Pages
Danskopgave Rudolf Broby Johansen Blod af Jessica Iris Petersen 1.b Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Analyse og fortolkning af Foråret kommer til cafeen s. Analyse og fortolkning af Dæmring s. Analyse og fortolkning af Bordelpige dræber ufødt s. Litteraturhistorisk placering s. Perspektivering s. Litteraturliste s. Indledning Formålet med min opgave er at lave en analyse og fortolkning af tre udvalgte digte fra Rudolf Broby-Johansens digtsamling, Blod, fra 1922. Jeg vil i min analyse og fortolkning fokusere på digtenes kritiske forhold til det omgivende samfund, og samtidens reaktion på R. Broby-Johansens digtsamling. Jeg vil også komme med en litteraturhistorisk placering af digtene i forhold til ekspressionismen som litterær retning. Til sidst vil jeg perspektivere de tre udvalgte digte fra R. Broby-Johansens digtsamling, Blod, med en anden samtidig forfatter, og komme med en opsummerende konklusion af digtene og værket som helhed. For at forstå Rudolf Broby-Johansens digtsamling optimalt, er det essentielt at have kendskab til den tidsperiode værket er skrevet i. Dette i sig selv fører til at flere af tingene i digtene pludselig... ... middle of paper ... ...y-Johansen i sine digtsamling netop ligger meget vægt på kulturradikalisme og de individuelle borgeres rettigheder til at udfolde sig og påpege kritisable forhold i samfundet. Perspektivering Emil Bønnelycke Litteraturliste Primærlitteratur Rudolf Broby-Johansen: Blod, Gyldendal, 1968 (originaludgave 1922). Sekundærlitteratur 1. Tine Kristiansen: Litteratursiden.dk, 2003. http://www.litteratursiden.dk/analyser/broby-johansen-rudolf-blod 2. 100årslitteratur: Ekspressionisme, okt. 2011 http://100aarslitteratur.blogspot.dk/2011/10/ekspressionisme.html 3. Ekspressionismen noter (1917-1930): Efterkrigskaos & relative ydre og indre verdensbilleder http://www.da-net.dk/Ekspressionismenoter.htm 4. Danmarkshistorien.dk: kulturradikalisme http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kulturradikalisme/

    More about Indholdsfortegneln: An Analysis Of Blod By Rudolf Broby Johansen

      Open Document