Elie Wiesel's Night

1360 Words6 Pages
Elie Wiesel's Night "It's over. God is no longer with us." Ang "It's over. God is no longer with us." ang isa sa mga mabigat na binitawang salita ng isa sa mga "rabbi" na kasama ni Wiesel sa "concentration camp" noong nakaraang ikalawang digmaang daig-dig. Ang librong Night ay tungkol sa karanasan ng hudyo na si Elie Wiesel sa kamay ng mga Nazi. Bata pa lamang siya noong dinala siya kasama ang kanyang pamilya sa Auschwitz. Dito na nagsimula ang isang napakahabang pagbabago na naranasan ni Wiesel. Sa lahat ng karahasan at kasamaan na kanyang nakita, unting-unti niyang nakita ang pagguho ng pananampalataya at paniniwala ng marami sa Diyos, at isa rin siya dito. Bago pa man mangyari ang pagdukot ng mga Nazi sa mga hudyo, masasabi nating mapayapa ang kanilang lugar. Halos lahat sa kanila ay napakarelihiyoso at naniniwala sa Diyos, at makikita natin ito sa paglalarawan na ginawa ni Wiesel sa unang bahagi ng "Night". Noong unang napabalitaan ang mga karahasan na ginawa ng mga Nazi, wala sa kanila ang naniwala. May isang "rabbi" pa nga ang nagsabing "Nothing will happen to us, for God needs us."(Legends, 124) Ito ang paniniwala ng karamihan sa mga hudyo noong mga panahong iyon, at makikita natin ang kanilang pagtingin sa Diyos. Kahit na may mga inaabuso na, tuloy parin ang kanilang paniniwalang ang Diyos ang bahala sa kanila, at hindi papayagan ng Diyos na masaktan sila. Maihahambing ko ang unang bahagi na ito sa kwento ng punong tagapagtanong kung saan kanyang kinuwestiyon ang pagbalik ni Kristo. Kung titignan natin, nariyan na sa harap ng punong tagapagtanong si Kristo ngunit hindi parin siya tunay na naniwala. Sa isang banda, masasabi nating nanatiling bulag ang punong tagapagtanong. Bulag sa anong paraan? Bulag siya sapagkat nasa harap na niya ang mga sagot sa kanyang mga problema ngunit nanatili ang kanyang mga kwestiyonableng paniniwala. Tulad ng punong tagapagtanong, nanatiling bulag ang mga hudyo sa mga nangyayari sa mga panahong iyon. Hindi natin masasabing kwestiyonable ang kanilang paniniwala sa Diyos ngunit kwestiyonable ang kanilang pagtingin sa Diyos. Naging arogante sila sa kanilang paniniwalang "walang mangyayari sapagkat kailangan sila ng Diyos" at nanatili ang kanilang paniniwalang ganito, kaya't laking gulat nalang nila nang madala na sila sa mga "concentration camp". Noong naranasan nila ang karahasan at hirap sa "concentration camp", wala sa kanilang makapaniwalang nangyayari nga ang mga nakikita nila. Hindi nila lubos mapaniwalaang hinayaan ng Diyos na mangyari ang mga kasamaan sa kanila sa pamamagitan ng walang humpay at walang awang pagsunog ng mga katawan.

More about Elie Wiesel's Night

Open Document